Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Visi :

Terwujudnya Sekolah Tinggi berbasis keilmuan yang dilandasi aqidah Islam ahlus sunnah wal-jamaah dan berakhlakul karimah, serta memiliki kepedulian terhadap masalah sosial, budaya, kemanusiaan dan tata nilai dalam masyarakat.

Misi :

Mencetak insan intelektual dan tenaga profesional yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya juga dibekali pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam ahlus sunnah wal jamaah;
Menciptakan, mengembangkan, menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa serta untuk kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan;
Mencetak lulusan yang unggul, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, bersikap ilmiah, profesional, kreatif, mandiri, berwawasan ke depan serta mampu bersaing dan bekerjasama dengan sejawat dalam bidangnya;
Mengembangkan kajian-kajian keislaman yang terintegratif (tidak memisahkan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum) artinya semua pengetahuan yang akan dikembangkan, bertumpu pada keyakinan dan pemahaman yang kuat dan pemahaman yang benar.